Banner Viadrina

Elektronische Dokumente der EUV in OPUS

Zgoda na cyfrową publikację mojego dokumentu w repozytorium łącznie z przekazaniem danych osobowych

Proszę wydrukować!

Do
Stiftung Europa-Universität Viadrina
Universitätsbibliothek
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)

- zwanej dalej Operatorem –

 

Nazwisko, imię:

 

Adres:

 

Telefon i e-mail:

 

Wydział:

O Prawa
O Kulturoznawstwa
O Nauk Ekonomicznych

Tytuł dokumentu:

 

Dzień egzaminu ustnego:

 

Egzaminator:

 
Rodzaj dokumentu O Artykuł
O Rozprawa doktorska
O Księga jubileuszowa
O Publikacja książkowa (rozdziały, fragmenty monografii)
O Monografia (książka – także jako część serii wydawniczej)
O Preprint
O Research paper, proceedings, report, discussion paper, working paper
O Odczyt, wykład, mowa uniwersytecka
O Strona internetowa (kompletna prezentacja)
O Czasopismo, inna publikacja ciągła

 

 1. Wyrażam zgodę na publikację opisanego wyżej dokumentu wraz z odnośnymi metadanymi drogą cyfrową w repozytorium Operatora. Zezwalam Operatorowi na powielanie i zapisywanie dokumentu na cyfrowych nośnikach danych i na serwerze Operatora oraz na jego publiczne udostępnianie za pośrednictwem Internetu. W tym celu udzielam Operatorowi zwykłych praw użytkowania.
 2. Wyrażam zgodę na przekazanie dokumentu jako pliku elektronicznego przez Operatora do repozytorium Niemieckiej Biblioteki Narodowej (d-nb) oraz ew. do innych repozytoriów, aby umożliwić im zapisywanie na własnych serwerach, publiczne udostępnianie, a także konwertowanie na inne formaty i ewidencjonowanie danych bibliograficznych w bazach danych.
 3. Zezwalam na oferowanie użytkownikom wykonywania pojedynczych pełnych kopii dokumentu po cenie kosztów własnych do użytku zgodnie z § 53 UrhG (ustawy o prawie autorskim).
 4. O ile elektroniczna, przeznaczona do publikacji wersja dokumentu zawiera życiorys lub inne dane osobowe, udzielam wyraźnej zgody na zapisywanie i publiczne udostępnianie także ich za pośrednictwem Internetu.
 5. Wyrażam zgodę na konwertowanie mojego wyżej opisanego dokumentu na inne formaty w celu długotrwałej archiwizacji. Jeśli jest to wymagane z przyczyn technicznych, można przy tym zmienić układ graficzny dokumentu.
 6. Jeśli dokument jest rozprawą doktorską, habilitacyjną lub pracą egzaminacyjną (magisterską po studiach jednolitych, dyplomową, licencjacką, magisterską po studiach uzupełniających, seminaryjną lub domową), zapewniam niniejszym, że osoba egzaminująca wyraziła zgodę na publikację dokumentu, a forma elektroniczna jest zgodna pod względem formy i treści z zatwierdzoną wersją oryginalną. Nie dotyczy to danych osobowych zgodnie z punktem 4.
 7. Jeśli dokument jest pracą magisterską po studiach jednolitych, pracą licencjacką, magisterską po studiach uzupełniających, seminaryjną lub domową, to zdaję sobie sprawę, że praca ta zostanie opublikowana tylko na pisemne zalecenie odnośnego opiekuna lub odnośnej opiekunki pracy. To pisemne zalecenie składam wraz z podpisem opiekuna lub opiekunki na niniejszej zgodzie.
 8. Zapewniam, że jestem wyłącznym posiadaczem / wyłączną posiadaczką wszelkich praw do niniejszego dokumentu i że nie zawarto żadnych porozumień, które byłyby sprzeczne z ujętym w niniejszej zgodzie przeniesieniem praw. Zapewniam, że publikacja nie narusza praw osób trzecich ani ustawy. Obejmuje to zwłaszcza zawarte w niniejszym dokumencie ilustracje [zdjęcia, elementy graficzne]. Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Operatora repozytorium, jeśli osoby trzecie będą dochodzić roszczeń na podstawie przysługujących im praw autorskich lub praw użytkowania w odniesieniu do powyższego dokumentu, i uwolnić Operatora od wszelkich roszczeń, zgłaszanych z uwagi na dokument przez osoby trzecie wobec Operatora na podstawie przysługujących im praw autorskich lub praw użytkowania oraz zwrócić Operatorowi koszty wynikające ze zgłaszania roszczeń.
 9. Zobowiązuję się informować Operatora na jego zapytanie o każdym przyznaniu praw użytkowania do tego dokumentu osobom trzecim oraz o zakresie tych praw.
 10. Z uwagi na zawarte w niniejszej zgodzie przeniesienie praw nie otrzymam wynagrodzenia za publikację mojego dokumentu w repozytorium Operatora.
 11. Odwołanie niniejszej zgody wymaga formy pisemnej i należy je zadeklarować w terminie 3 miesięcy.

 

______________________________
miejscowość, data
  ___________________________
podpis autora

 

Oświadczenie opiekuna naukowego dotyczące punktu 7 niniejszej zgody

Niniejszym potwierdzam, że praca została ukończona na ocenę …….. Wyrażam zgodę na opublikowanie pracy w repozytorium Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

______________________________
miejscowość, data
  ___________________________
podpis___________________________
Nazwisko drukowanymi literami